top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

Vuoden 2021 hyvinvointikyselyn tuloksetKiitos kaikille hyvinvointikyselyyn vastanneille. Tässä kooste tänä syksynä ensimmäistä kertaa toteutetun hyvinvointikyselyn tuloksista.


Kyselyssä viestinnän opiskelijat pääsivät vaikuttamaan siihen, kuinka CoMedia edistää työelämä- ja hyvinvointilähtöisyyttä tulevana vuonna, sekä antamaan palautetta työelämä- ja hyvinvointitoiminnasta nykyisellään. Kyselyssä sai myös jättää halutessaan ehdotuksia tulevaa vuotta varten. Kyselyn tarkoitus on saada jäsenistön ääni kuuluviin osana CoMedian työelämä- ja hyvinvointitoiminnan kehittämistä.


 

Taustatiedot


Kyselyyn vastasi yhteensä 28 viestinnän opiskelijaa, joista kaikki olivat CoMedia ry:n jäseniä. Kaksikymmentä vastaajista opiskeli VIEK-koulutusohjelmassa, seitsemän VIMA-ohjelmassa ja yksi TEVI-ohjelmassa.


Kysely keräsi vastauksia useammalta vuosikurssilta. Suurin osa vastaajista oli toisen vuosikurssin opiskelijoita, toisiksi suurin osa neljännen vuoden opiskelijoita. Kolmanneksi eniten saimme vastauksia ensimmäisen vuoden opiskelijoita, neljänneksi kolmannen vuoden opiskelijoilta ja viidenneksi viidennen vuoden opiskelijoilta.Tyytyväisyys


Kyselyssä pyrittiin saamaan tietoa siitä, miten CoMedia on toiminnallaan ja tapahtumillaan onnistunut edistämään jäsenistönsä hyvinvointia kuluneen vuoden aikana. 70,4 prosenttia vastanneista koki CoMedian nykyisten tapahtumien edistäneen hyvinvointia kuluneen vuoden aikana. Prosenttiluku oli 14,8 sekä ”en osaa sanoa” että ”ei” vastanneiden osalta.


Työelämätapahtumiin vastanneista oli tyytyväisiä 22,2%. 37 prosenttia ei osannut sanoa ja 40,7% ei kokenut tapahtumien edistäneen heidän työelämävalmiuksiaan.


Annetut arvosanat CoMedian hyvinvointitapahtumille asteikolla 1-5, viiden tarkoittaessa todella onnistuneita tapahtumia ja yhden tarkoittaessa hyvinvointitapahtumien olevan täysin olemattomia tai epäonnistuneita . Eniten vastauksia keräsi arvosteluasteikolla vaihtoehto 4, toiseksi eniten 3, kolmanneksi eniten 5 ja neljänneksi eniten vaihtoehto 2. Kukaan vastanneista ei kokenut tapahtumien olleen täysin epäonnistuneita tai olemattomia.


Annetut arvosanat CoMedian työelämätapahtumille annettiin asteikolla samaisella asteikolla 1-5. Suurin osa vastanneista koki tapahtumien määrän neutraaliksi arviointiasteikon vaihtoehdossa 3. Toiseksi eniten vastauksia sai vaihtoehto 2, kolmanneksi eniten vaihtoehto 4 ja neljänneksi eniten vaihtoehto 5. Tuloksissa ilmeni, että työelämätapahtumiin tulee panostaa myös jatkossa yhä aktiivisemmin.Hyvinvointi


Kyselyn hyvinvointiosuudessa pyrittiin kartoittamaan jäsenistön tyytyväisyyttä yliopiston ja CoMedian tarjomiin hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin. 55,6% kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä yliopiston tarjoamien hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden määrään ja 33,3% kaipasi lisää hyvinvointi-ja liikuntapalveluita yliopistolta. Loput 11,1% jakautuivat tasan niiden kesken, jotka toivoivat monipuolisuutta palveluihin, eivät asuneet Vaasassa tai toivoivat lisää panostusta ja jatkuvuutta liikuntapalveluihin.


Kyselyyn vastanneista 57,7% oli tyytyväisiä CoMedian järjestämien hyvinvointitapahtumien määrään ja 42,3% toivoi enemmän tapahtumia tulevaisuudessa. Hyvinvointitapahtumiin tulee myös siis jatkossa kiinnittää huomiota.Jaksaminen


Kyselyssä haluttiin myös selvittää korona-ajan vaikutuksia ennen ja jälkeen opiskelijoiden hyvinvointiin. Lisäksi huomio haluttiin kiinnittää jaksamiseen, jonka käsittely on ollut aktiivisesti tapetilla kuluneen syksyn ja kevään aikana. 59,3% vastanneista ei kokenut siirtymän korona-ajasta "normaaliin" juurikaan vaikuttaneen heikentävästi opiskelumotivaatioonsa. 22,2% koki päinvastoin motivaationsa parantuneen ja 18,5% koki motivaationsa heikentyneen.


Kyselyyn vastanneista 42,3% ei kokenut siirtymän korona-ajasta "normaaliin" juurikaan vaikuttaneen heikentävästi sosiaalisiin suhteisiinsa, mutta toiset 42,3% kokivat sosiaalisten suhteidensa siirtymän myötä voivan paremmin. Loput 15,4% koki siirtymän heikentäneen merkittävästi sosiaalisia suhteitaan.


Annetut arvosanat korona-ajasta ”normaaliin” siirtymisen vaikutuksesta omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen annettiin asteikolla 1-5, numeron 5 tarkoittaessa siirron vaikuttaneet todella paljon. 50% vastanneista oli valinnut vaihtoehdon 4, toiseksi eniten vastaajista päteväksi koki vaihtoehdon 3, kolmanneksi eniten ääniä sai vaihtoehto 5 ja neljänneksi eniten ääniä sai vaihtoehto 2. Kukaan vastanneista ei siis kokenut, ettei siirtyminen korona-ajasta “normaaliin” olisi vaikuttanut lainkaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.


Kyselyssä pyrittiin konkreettisesti kartoittamaan viestijöiden jaksamista. Kyselyyn vastanneista 59,3% koki olevansa uupunut, 37% koki olevansa ajoittain uupunut ja loput 3,7% eivät kokeneet itseään uupuneiksi.Työelämälähtöisyys


CoMedia on kuluneen vuoden aikana keskittänyt toimintaansa yhä työelämälähtöisempään suuntaan muun muassa entistä työelämälähtöisempien tapahtumien kautta. Lisäksi CoMedialla toimi vuoden aikana ensimmäistä kertaa työelämä- ja hyvinvointivaataava. Kyselyssä haluttiin kartoittaa toiminnan kehityskohteita ja onnistumisia, jotta toimintaa voidaan jatkossa ohjata yhä työelämälähtöisempään suuntaan. 81,5% vastanneista uskoi vastausten perusteella työllistyvänsä tutkinnollaan ja 18,5% ei osannut sanoa.


Kyselyyn vastanneista 22,2% koki viestinnän opetuksen työelämälähtöiseksi, 29,6% ei osannut sanoa ja 48,1% koki, ettei viestinnän opetus ole työelämälähtöistä.


Työelämälähtöisimmäksi koettiin seuraavat kurssit:


Visuaalinen viestintä, tekninen viestintä, retoriikka, digitaaliset työkalut,

WWW-suunnittelu, UX-suunnittelu, rakenteinen teksti ja sen sovellukset, verkkosisältöjen saavutettavuus, project management, graduseminaari, visuaalinen viestintä, journalistinen työprosessi sekä erikoisalaviestintä.


Ryhmätyöt ja projektityöskentely koettiin työelämälähtöisyyttä edistäviksi opetustavoiksi. Lisäksi konkreettista ja käytännönläheistä opetusta toivottiin enemmän. Myös kurssiyhteistyö yritysten kanssa koettiin tärkeäksi.


Annetut arvosanat ohjauksen riittävyydelle urasuunnittelussa annettiin asteikolla 1-5, arvosanan 5 tarkoittaessa urasuunnittelua olevan juuri sopivasti. Eniten vastauksia annettiin arvosanalle 3, toiseksi eniten vaihtoehdolle 2, kolmanneksi eniten vaihtoehdolle 4, neljänneksi eniten vaihtoehdolle 1 ja viidenneksi eniten vaihtoehdolle 5. Koulutuksen tarjoamassa urasuunnittelussa on siis parannettavaa, mutta hyvät lähtökohdat ovat jo saatavilla.


Lisäksi kyselyssä kartoitettiin työelämätapahtumien määrän kasvattamisen tarpeellisuutta. 76,9% kyselyyn vastanneesta kaipaisi lisää työelämätapahtumia, 11,5% ei kaivannut lisää työelämätapahtumia ja 11,5% ei osannut sanoa.Lopuksi


Saimme myös runsaasti ehdotuksia ensi vuoden hyvinvinvointitapahtumiin, jaksamisen edistämiseen, työelämätapahtumiin ja excursiopaikkoihin ensi vuonna. Tuloksia ja vastauksia tullaan hyödyntämään ensi vuoden työelämä- ja hyvinvointi tapahtumien sekä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiitos vastanneille ja kiitos kaikille kuluneesta vuodesta!


 

Hupiosio


Kyselyn lopussa järjestettiin myös hupiosio, jonka tulokset sisälsivät myös mielenkiintoista dataa viestijöistä. 88,5% vastanneista oli koiraihmisiä ja 11,5% koki kissat omaksi jutukseen. Kyselyyn vastanneista 53,8% piti pipareita parempina jouluherkkuina kuin torttuja ja 46,2% taas oli päinvastaista mieltä asiasta.


Osiossa sai jättää myös tsemppilausahduksen opiskelijakavereille, joissa ilmeni muun muassa seuraavat tsemppiviestit:


"Jos ei jaksa niin koittakaa vaan jaksaa :,)"

"We can do this! <3"

"”Viime tippa, paras tippa”"

"mikään ei koskaan ole kaikkein pahinta"

"Kohta saa lomailla! Tsemukkahalit kaikille <3"

"Muistakaa levätä :)"

"WE CAN DO THIS ei enää kauaa!!!"

"Nauttikaa lomasta, nukkukaa hyvin ja eläkää<3"

"Yhdessä selvitään, ootte ihania!"


--

Vuoden 2021 työelämä- ja hyvinvointivastaava Sini Brusin


48 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

CoMedian excursio Helsinkiin

28.3.–30.3.2022 Ensimmäinen päivä – Yle ja Sitra Excursio starttasi junamatkalla Vaasasta kohti Helsinkiä. Aamu Helsingissä alkoi vierailulla Ylen Luovalle talolle. Meidät otettiin innolla vastaan, si

Comments


bottom of page