top of page

Säännöt

Tälle sivulle on koottu CoMedia ry:n säännöt ja perinneohjesäännöt.

Sivun alhaalta voit lukea myös ainejärjestömme arvot, vision ja mission. 

1. luku: Nimi ja kotipaikka

​1 § Yhdistyksen nimi on CoMedia ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa.

 

2. luku: Tarkoitus ja tehtävät

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia Vaasan yliopiston viestintätieteiden opiskelijoiden edunvalvojana

 • puolustaa ja edistää viestintätieteilijöiden asemaa Vaasan yliopistossa ja yhteiskunnassa

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä. 

 

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa

 • osallistua viestintätieteiden opintojen ja koulutusohjelman kehittämiseen

 • järjestää kokouksia, koulutuksia, opintomatkoja, keskustelu- tai muita tilaisuuksia

 • järjestää juhlia, vapaa-ajanvietto- sekä harrastusmahdollisuuksia

 • harjoittaa julkaisutoimintaa

 • laatia kyselyitä, kannanottoja ja lausuntoja

 • hoitaa viestintätieteiden opiskelijoiden sisäistä tiedotustoimintaa

 • pitää yhteyttä alan ammatillisiin järjestöihin, alan työnantajiin, muiden yliopistojen viestinnän opiskelijoihin sekä muihin sidosryhmiin.

 

5 § ​Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

 • periä jäsenmaksua

 • harjoittaa julkaisutoimintaa

 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä tai maksullisia huvitilaisuuksia

 • toimintaansa varten hallita, omistaa ja hankkia kiinteää ja irtainta omaisuutta.


​6 § Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. luku: Jäsenyydet

7 § Varsinaiset jäsenet

 

Varsinaisena jäsenenä voi toimia Vaasan yliopistossa viestintätieteitä pääaineenaan opiskeleva henkilö.

 

8 § Alumnijäsenet

 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä alumnijäseneksi Vaasan yliopistosta valmistuneen, pääaineenaan viestintätieteitä opiskelleen henkilön, joka on aikaisemmin toiminut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä. Hallituksen kokous voi hyväksyä alumnijäseneksi muun yksityishenkilön.  

 

9 § Kannattajajäsenet

 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
 

10 § Kunniajäsenet

 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitustaan. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen entisen jäsenen, joka on ansiokkaasti sekä pitkään toiminut yhdistyksen toiminnan ja tarkoitusperien mukaisesti. Kunniajäsenyys on korkein yhdistyksen myöntämistä huomionosoituksista.
 

11 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kevätkokous. Varsinaisilta- ja alumnijäseniltä perittävä jäsenmaksu suoritetaan kerralla. Kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksun ja se kattaa jäsenyyden yhdeksi (1) vuodeksi. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

 

12 § Jäsenyyksien voimassaolo


 

Varsinainen jäsen on velvollinen todistamaan opiskeluoikeutensa hallitukselle pyydettäessä. Varsinainen jäsen katsotaan liittyneeksi, kun tämä on suorittanut yhdistykselle jäsenmaksun. Opiskeluajan jälkeen varsinaisen jäsenen tulee erota yhdistyksestä tai hänet voidaan erottaa.

 

Alumnijäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksymisen jälkeen ja on voimassa toistaiseksi. 

 

Kannatajajäsenyys on voimassa toistaiseksi. Kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous..

 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

 

Kunniajäsenyys on ikuinen.

 

13 § Kurinpitotoimet ja yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus voi kohdistaa yhdistyksen jäseneen kurinpitotoimia, jos hän toiminnallaan on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavasti vahingoksi, tai jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Kurinpitotoimina voidaan käyttää alla mainittuja menetelmiä alla esitetyssä järjestyksessä:

 

 1. Suullinen varoitus käytöksestä tai toiminnasta.

 1. Kirjallinen varoitus käytöksen tai toiminnan toistuessa suullisen varoituksen jälkeen.

 2. Vähintään yhden ja enintään kuuden (1–6) kuukauden määräaikainen porttikielto yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, sekä muiden jäsenyyttä vaativien palveluiden määräaikainen epääminen.

 3. Jäsenen erottaminen yhdistyksen kokouksessa yhdistyslain määräämällä tavalla.
   

Kurinpitotoimien kohteena olevaa jäsentä on aina kuultava kurinpitotoimien kohdistajan puolesta ennen toimien varsinaista kohdistamista. Kurinpitotoimien tarpeellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti sen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen toimesta, joka kurinpitotoimia on kohdistamassa.

 

4. luku: Yhdistyksen kokoukset

14 § Yhdistyksen kokous on järjestettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous on järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Hallitus määrää kokouspaikan ja ajankohdan.

 

15 § Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 • kokouksen osanottajien toteaminen

 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

 • hallituksen toimintakertomuksen käsittely edelliseltä kalenterivuodelta

 • toiminnantarkastajan lausunnon ja tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen

 • vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

 • kokoukselle jätettyjen aloitteiden ja hallituksen niihin antamien vastausten käsittely.

 

16 §  Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat

 • kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 • kokouksen osanottajien toteaminen

 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

 • yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

 • talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle

 • toiminnantarkastajan tai -tarkastajien valinta seuraavalle vuodelle

 • käsitellään kokoukselle osoitetut aloitteet ja hallituksen niihin antamat vastaukset.

 

17 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään, kun

 • yhdistyksen kokous niin vaatii

 • yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai

 • kun vähintään 1/10 tai kolmekymmentä (30) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten

 

Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa jäsenistön vaatimuksen saapumisesta.

 

18 § Yhdistyksen kokous voidaan tarvittaessa järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaa tietoliikenneyhteyden välityksellä.


 

19 § Kokouksessa käsiteltävät asiat on ilmoitettava kokouskutsussa. Asioita, joita ei mainita kokouskutsussa, käsitellään kohdassa muut esille tulevat asiat.

 

20 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen virallisissa viestintäkanavissa ja sähköpostitiedotteessa vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

 

21 § Yhdistyksen kokoukselle osoitetut aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

 

22 ​§ Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Kannattaja- ja alumnijäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 

23 § Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät yhdistyksen säännöissä määritellä toisin. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

 

24 § Henkilövalinnat suoritetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli ehdokkaita on useampi kuin yksi, suoritetaan vaali suljetulla lippuäänestyksellä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa. Puheenjohtajan valintaan vaaditaan ehdoton äänten enemmistö. 


25 § Sääntöjen muuttamiseen, yhdistyksen purkamiseen tai omaisuuden pääosan luovuttamiseen tarvitaan kolmen neljäsosan (¾) enemmistö äänistä.

 

5. luku: Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

25 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta vastaa hallitus.

 

26 § Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

 

27§ Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, talousvastaava, sihteeri sekä korkeintaan yhdeksän muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimijat.

 

28 § Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

29 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Varapuheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle puheenjohtajan ollessa estynyt. Kokous on kutsuttava koolle vähintään yksi (1) vuorokausi ennen kokousta.

 

30 § Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa ratkaisee. 

 

31 § Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun läsnä on  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

 

32 § Hallitus on velvollinen tiedottamaan jäsenistölle tehdyistä päätöksistä.

 

33 § Hallitus voi perustaa alaisuuteensa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä tai toimikuntia käsittelemään erikseen määriteltyjä asioita. Työryhmälle tai toimikunnalle on määriteltävä sen toimivalta ja -kausi.

 

34 § Yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voi tarvittaessa valita varsinaisia jäseniä toimihenkilöiksi erilaisiin tehtäviin edellyttäen, että tehtäviä varten on järjestetty avoin haku. Toimihenkilöiden toimikausi tulee määritellä valintahetkellä. Toimihenkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Toimihenkilöt raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.


35 § Yhdistyksen kokous päättää hallituksen jäsenen erottamisesta äänestämällä. Samassa kokouksessa tulee määritellä, millainen hallituksen kokoonpano on jatkossa.

 

6. luku: Yhdistyksen talous ja nimen kirjoittaminen

37 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

38 § Hallituksen on tarkoin hoidettava yhdistyksen omaisuutta ja säilytettävä sen varat luotettavasti ja yhdistykselle edullisesti. Yhdistyksen taloudenhoidossa talousvastaavalla on erityinen vastuu.

 

39 § Syyskokouksessa yhdistykselle valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varatoiminnantarkastajia seuraavalle vuodelle.

 

40 § Valmis tilinpäätös tulee jättää toiminnantarkastajalle tai -tarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta. Hallituksen on tehtävä toiminnantarkastajan tai -tarkastajien pyytämät muutokset kevätkokoukseen mennessä.


41 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, kaksi aina yhdessä.

 

7. luku: Säännöt ja yhdistyksen purkautuminen

42 §  Muutoksia yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

 

43 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan täydentää erillisillä ohjesäännöillä. Ohjesäännöt on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.

 

44 § Yhdistys purkautuu, mikäli yhdistyksen kokous kannattaa purkamisesitystä kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.


45 § Yhdistyksen purkautuessa, sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

DSC_5387.jpg
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10

CoMedia ry:n perinneohjesääntö

 

1 § CoMedia ry on perustettu 12.11.1991. Yhdistyksen syntymäpäivää vietetään syntymäpäivää lähimpänä olevana perjantaina tai muuna hallituksen päätöksellä määriteltynä päivänä.

 

Luku 1: Yhdistyksen nauhat

 

2 § Yhdistyksellä on kaksi nauhaa: ainejärjestönauha ja kunnianauha. Ainejärjestönauha on 35 mm ja kunnianauha 50 mm leveä. Molempien nauhojen pohjaväri on musta. Ainejärjestönauhassa on kaksi 5 mm paksua hopeista raitaa, joiden etäisyys nauhan reunasta on 5 mm. Kunnianauhassa on kaksi 7,5 mm paksua hopeista raitaa, joiden etäisyys nauhan reunasta on 7,5 mm. 

 

3 § Yhdistyksen kaikki varsinaiset ja alumnijäsenet saavat kantaa ainejärjestönauhaa akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä muissa arvokkaissa tilaisuuksissa. Nauhan käyttöoikeus säilyy myös valmistumisen jälkeen.

 

4 § Kunnianauhaa saavat kantaa yhdistyksen kunniajäsenet sekä sellaiset varsinaiset ja alumnijäsenet, joille on myönnetty nauhan käyttöoikeus huomionosoituksen yhteydessä. Kunnianauha korvaa ainejärjestönauhan ja niitä käytetään samalla tavalla. Kunnianauhassa saa kantaa vain CoMedia ry:n mitaleja.

 

5 § Yhdistyksen nauhoja käytetään ylioppilaskunnan nauhojen tavoin. Ainejärjestö- tai kunnianauhaa käytetään yhdessä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa, kuntanauhan alapuolella. Poikkeuksena on CoMedia ry:n oma vuosijuhla, jolloin ainejärjestönauhaa kannetaan kuntanauhan yläpuolella.

 

6 § Nauhoja käytetään juhla- tai tummassa puvussa. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Juhlapuvun kanssa nauhaa kannetaan liivin alla. Nauhoja kannetaan yhdenmukaisesti muiden samaan aikaan käytettävien nauhojen kanssa.

 

Nauhoja kannetaan

 • nauhana oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle 

 • nauhana vasemmalta olkapäältä rinnan yli alas oikealle  

 • ruusukkeena sydämen kohdalla. Ruusukkeessa tulee olla kolme (3) taitosta.


 

Luku 2: Hallitusmerkki

 

7 § Hallitusmerkki on CoMedia ry:n hallitukselle käytettäväksi tarkoitettu merkki. Hallitusmerkki on hopeinen pinssi, jonka halkaisija on 20 mm. Merkin pohjalla on CoMedia ry:n logo.

 

8 § Hallitusmerkkiä saa käyttää CoMedia ry:n istuvan hallituksen jäsen tai aikaisemman hallituksen jäsen.

 

Istuvan hallituksen jäsenet voivat kantaa merkkiä

 • juhla-asun kanssa ainejärjestönauhan keskellä

 • muussa siistissä asussa ainejärjestöä edustaessaan.

 

Aiemman hallituksen jäsenet kantavat merkkiä

 • vain juhla-asun kanssa, vasemmassa rintapielessä, akateemisten kunniamerkkien yläpuolella. 

 

Luku 3: CoMedia ry:n jäsenilleen myöntämät huomionosoitukset

 

9 § Yhdistyksen puheenjohtaja vastaa huomionosoitusten jakamisesta yhdistyksen vuosijuhlan tai vastaavan tilaisuuden yhteydessä. Huomionosoituksen jakamisen yhteydessä sen saajalle luovutetaan kirjallinen todistus huomionosoituksen myöntämisestä, josta käy ilmi myöntämisen perusteet.

 

10 § Samalle henkilölle voidaan myöntää eri huomionosoituksia, mutta ei saman kalenterivuoden aikana. Yhdelle henkilölle voidaan myöntää kukin huomionosoitus vain kerran.

 

11 § Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa huomionosoituksen saaneista, myöntämisen ajankohdista ja myöntämisperusteista. Huomionosoitusten myöntämisestä tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

 

Luku 3.1: Kunnianauhan käyttöoikeus

 

12 § Yhdistys voi myöntää kunnianauhan käyttöoikeuden itsenäisenä huomionosoituksenaan. Nauha voidaan myöntää yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on toiminnallaan edistänyt CoMedia ry:n arvojen ja tarkoituksen mukaista toimintaa yhteisössä. Nauhaa ei voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana. Kunnianauhan käyttöoikeuksia voidaan myöntää itsenäisenä huomionosoituksena vuosittain korkeintaan neljä (4) kappaletta.

 

13 § Kunnianauhan myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

Luku 3.2: Ansiomerkit

 

14 § CoMedia ry:llä on kaksi ansiomerkkiä: hopeinen ja kultainen. Ansiomerkki on yhdistyksen logolla varustettu mitali, jota kannetaan yhdistyksen kunnianauhassa. Ansiomitali voidaan myöntää CoMedia ry:n nykyiselle tai entiselle jäsenelle kunnianosoituksena yhdistyksen eteen tehdystä työstä. Mitalia ei voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana.

 

15 § Ansiomitalien myöntämisestä päättää ansiomerkkityöryhmä, joka koostuu 4-6 jäsenestä. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu työryhmän koolle hyvissä ajoin ennen yhdistyksen syntymäpäivää. Työryhmässä tulee olla hallituksen puheenjohtajan lisäksi edustaja vähintään kahdesta aikaisemmasta hallituksesta. Lisäksi työryhmään voidaan kutsua alumneja sekä muita yhdistyksen toiminnassa merkittävästi mukana olleita henkilöitä. Työryhmän kokoonpano hyväksytään hallituksen kokouksessa.

 

16 § Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää huomattavista ansiosta yhdistyksen hyväksi. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä yhdistyksen hallituksessa tai muutoin merkittävästi edesauttanut edistänyt CoMedia ry:n arvojen ja tarkoituksen mukaista toimintaa yhteisössä. Hopeisia ansiomitaleita voidaan myöntää vuosittain korkeintaan kolme (3) kappaletta.

 

17 § Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää esimerkiksi pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen tehtävissä tai yhdistyksen ansiokkaasta edustamisesta ylioppilaskunnan tai yliopiston luottamustoimissa. Kultaisia ansiomitaleita voidaan myöntää vuosittain korkeintaan yksi (1) kappale.

 

Luku 3.3: Kunniajäsenyys

 

18 § Kunniajäsenyys on korkein yhdistyksen myöntämistä huomionosoituksista. Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen tai ansiomerkkityöryhmän esityksestä kutsua CoMedia ry:n kunniajäseneksi yhdistyksen nykyisiä tai entisiä jäseniä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdistyksen tarkoitusta ja periaatteita poikkeuksellisen merkittävästi yliopistoyhteisössä tai yhteiskunnassa. Kunniajäsenyyksiä voidaan myöntää vuosittain korkeintaan yksi (1) kappale.


19§ Perinneohjesääntöä päivitetään CoMedia ry:n sääntöjen määrämällä tavalla.

Ainejärjestölehden ohjesääntö


1 § Yhdistys julkaisee säännöllisesti ainejärjestölehteä. Ainejärjestölehden
tarkoituksena on tarjota halukkaille opiskelijoille mahdollisuus tutustua ja
hankkia kokemusta toimitus- ja julkaisutyöstä. Lehti toimii yhdistyksen
äänenkannattajana, tiedotuskanavana ja yhdistyksen jäsenten sekä muiden
ylioppilaskunnan jäsenten informaatiolähteenä.

2 § Ainejärjestölehti on itsenäinen toimija, eikä hallituksen päätäntävalta yllä
lehteen. Ainejärjestölehti noudattaa yhdistyksen arvoja ja toiminnan
perusperiaatteita sekä se on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton.

Päätoimittaja ja toimitus


3 § Ainejärjestölehdelle valitaan vuosittain päätoimittaja, joka vastaa lehden
toiminnasta. Päätoimittaja voi olla hallituksen jäsen tai yhdistyksen
toimihenkilö.

4 § Päätoimittajan tehtäviin kuuluu


● lehden sisällön suunnittelu ja kehittäminen
● lehden toimituksen kokoaminen ja johtaminen
● lehden julkaisu
● lehden markkinointi ja viestintäkanavien ylläpito sekä
● talousarviossa lehdelle määrättyjen varojen käytön ohjaaminen.

5 § Toimitus on avoin yhdistyksen varsinaisille jäsenille.

Arvot, visio & missio

Arvot, visio ja missio ovat keskeisiä käsitteitä, jotka auttavat ohjaamaan CoMedian toimintaa pitkällä tähtäimellä. Jäsenistöä osallistettiin arvojen, vision ja mission määrittelyssä kyselylomakkeella.

Arvot

Arvot ovat periaatteita, jotka kuvastavat CoMedian perusluonnetta ja kulttuuria. Arvot ohjaavat yhdistyksen päätöksenteossa. 

 

Yhdenvertaisuus

 

CoMedia on antirasistinen ja feministinen järjestö, jonka toiminnassa kaikki ovat yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää meidän toiminnassamme.
 

Yhteisöllisyys

 

Muodostamme yhteisön, jossa jokainen kokee olevansa tervetullut. Edistämme toiminnallamme yhteisöllisyyttä niin viestijöiden kuin koko yliopistoyhteisön keskuudessa.
 

Vastuullisuus

Huomioimme sosiaalisen, ekologisen ja yhteiskunnallisen vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuuden kaikki osa-alueet näkyvät CoMedian jokapäiväisessä toiminnassa.

Visio

Visio on näkemys siitä, millainen CoMedian halutaan olevan tulevaisuudessa.
 

CoMedia on näkyvä toimija niin kampuksella kuin viestinnän alalla. 

 

Missio

Missio kuvaa järjestön ydintehtävää ja tarkoitusta. Missio vastaa kysymykseen "Miksi CoMedia on olemassa?" ja kuvaa tekoja, joita toteutetaan tarkoituksensa saavuttamiseksi.

 

CoMedia ajaa viestijöiden etuja yliopistoyhteisössä varmistamalla laadukkaan opetuksen, yhdenvertaisen yhteisön sekä rikkaan opiskelijaelämän.

bottom of page