top of page

Säännöt

1. luku: Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on CoMedia ry.

2 § Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Vaasa.

 

2. luku: Tarkoitus ja tehtävät

3 § Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on toimia Vaasan yliopistossa viestintätieteitä opiskelevien opiskelijoiden edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen etuja ja palveluita.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia yliopisto-opintojen tueksi sekä keskustelu- ja vapaa-ajanviettotilaisuuksia toimien jäsentensä yhdyssiteenä. Lisäksi tärkeänä toimintamuotona on aktiivinen yhteydenpito vastaaviin järjestöihin. Yhdistys voi harjoittaa jäsenistölle suuntautuvaa palvelutoimintaa, kuten yliopistoympäristöön perehdyttämistä, opintososiaalista neuvontaa ja tenttiarkiston ylläpitämistä.

5 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä osallistumismaksuja, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muita jälkisäädöksiä sekä harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tavaroiden ja palvelusten myynti- ja vuokraustoimintaa.  Yhdistys voi asiaankuuluvalla luvalla harjoittaa arpajais- ja varainkeruutoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta.

3. luku: Jäsenet ja kannattajajäsenet

6 § Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Vaasan yliopistossa viestintätieteitä pääaineenaan opiskelevat henkilöt. 

7 § Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

8 § Jäsen katsotaan liittyneeksi, kun tämä on suorittanut yhdistykselle jäsenmaksun. Jäsenmaksun ja kannattajajäsenen maksun suuruuden päättää kevätkokous.

9 § Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

10 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan ilmoituksesta lukien. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

 

4. luku: Yhdistyksen kokoukset

11 § Varsinainen yhdistyksen kokous on järjestettävä kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous on järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikan ja ajan määrää hallitus.

 

a) Kevätkokouksessa

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

- vahvistetaan kokouksen työjärjestys

- käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta

- käsitellään sekä vahvistetaan toiminnantarkastajan lausunto ja tilinpäätös

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

- käsitellään kokoukselle jätetyt aloitteet ja hallituksen niihin antamat vastaukset

 

b) Syyskokouksessa

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

- vahvistetaan kokouksen työjärjestys

- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

- käsitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle

- valitaan seuraavalle vuodelle vähintään yksi toiminnantarkastaja ja enintään kaksi sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varatoiminnantarkastajia

- käsitellään kokoukselle osoitetut aloitteet ja hallituksen niihin antamat vastaukset

 

12 § Kokouksessa käsiteltävät asiat on ilmoitettava kokouskutsussa ja asiaa, jota ei mainita kokouskutsussa, käsitellään kohdassa muut esille tulevat asiat.

13 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostitiedotteessa vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

14 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään, kun yhdistyksen kokous niin vaatii, yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on viipymättä kutsuttava ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle jäsenistön vaatimuksen saatuaan.

15 § Yhdistyksen kokoukselle osoitetut aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

16 § Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta enemmistö äänistä on annettu. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Sääntöjen muuttamiseen, yhdistyksen purkamiseen tai omaisuuden pääosan luovuttamisessa 3/4 enemmistö ratkaisee.

17 § Henkilövalinnoista suoritetaan enemmistövaali suljetulla lippuäänestyksellä, jossa enemmistön ääni ratkaisee. Tasatilanteessa ratkaisee arpa. Puheenjohtajan valintaan vaaditaan ehdoton äänten enemmistö.

 

5. luku: Yhdistyksen hallitus

18 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee ja niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta huolehtii hallitus.

19§ Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, talousvastaava, ainejärjestölehden päätoimittaja, sihteeri sekä enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

20 § Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

21 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokous on kutsuttava koolle vähintään yksi vuorokausi ennen kokousta.

22 § Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja äänestää.

23 § Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

24 § Hallitus on velvollinen tiedottamaan jäsenistölle tehdyistä päätöksistä.

25 § Hallitus voi perustaa alaisuuteensa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä tai toimikuntia käsittelemään erikseen määriteltyjä asioita. Työryhmälle tai toimikunnalle on määriteltävä sen toimivalta ja -kausi.

 

6. luku: Yhdistyksen talous

26 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

27 § Hallituksen on tarkoin hoidettava yhdistyksen omaisuutta ja säilytettävä sen varat luotettavasti ja yhdistykselle edullisesti.

28 § Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun loppuun mennessä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen kevätkokousta, jotta hallitus voi tehdä mahdolliset korjaukset.

 

7. luku: Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

29 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä, tai hallituksen erikseen määräämä henkilö.

 

8. luku: Ainejärjestölehti

30 § Yhdistys julkaisee säännöllisesti ainejärjestölehteä.

31 § Ainejärjestölehti on sitoutumaton opiskelijalehti, joka toimii yhdistyksen äänenkannattajana, tiedotuskanavana ja yhdistyksen jäsenten sekä muiden ylioppilaskunnan jäsenten informaatiolähteenä. Ainejärjestölehden tarkoituksena on myös tarjota halukkaille opiskelijoille mahdollisuus tutustua ja hankkia kokemusta toimitus- ja julkaisutyöstä.

32 § Päätoimittaja vastaa lehden ilmestymisestä, sisällöstä ja taitosta. Päätoimittajan tehtäviin kuuluu lehden sisällön kehittäminen ja lehden toimittaminen yhdessä muun toimituksen kanssa. Lisäksi päätoimittaja osallistuu lehden talouden ja ilmoitusmyynnin järjestämiseen.

33 § Päätoimittaja vastaa toimituksen kokoamisesta ja toiminnan järjestämisestä. Toimitus on avoin yhdistyksen jäsenille.

 

9. luku Ainejärjestönauha

34 § Ainejärjestönauha on yhdistyksen tunnus, jota jäsenellä on oikeus kantaa akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä muissa arvokkaissa tilaisuuksissa.

35 § Ainejärjestönauha on 35 mm leveä. Nauhan pohjaväri on musta. Nauhan keskilinjan mukaisesti kulkee kaksi 10 mm paksua hopeista raitaa.

36 § Ainejärjestönauhaa on oikeutettu kantamaan vain yhdistyksen nykyinen tai entinen jäsen lukuun ottamatta niitä, jotka 6§ ja 7 § takia ovat yhdistyksen jäsenyydestä erotettu.

37 § Ainejärjestönauhaa käytettäessä tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Miehet pukevat ainejärjestönauhan oikealta olalta alas vasemmalle lanteelle, naisilla päinvastoin vasemmalta olalta oikealle lanteelle. Naiset voivat kantaa nauhaa vaihtoehtoisesti ruusukkeena sydämen kohdalla. Ruusukkeessa on kolme taitosta. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

 

10. luku: Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

38 § Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa ja niiden hyväksymiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (¾) äänistä.

39§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokouksien välillä on oltava vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Molemmissa kokouksissa on tehtävä yhtäpitävä purkamispäätös vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

40 § Jos yhdistys purkautuu, sen varat jaetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

IMG_7394-2 (2).jpg
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
bottom of page