top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

Palautekyselyn tulosten yhteenveto

CoMedian tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta, joka konkretisoituu vuosittain järjestettävään palautekyselyyn. Palautekysely järjestettiin helmikuun alussa 3.2.—16.2.2020. Palautekyselyssä kartoitettiin muun muassa opetuksesta, kurssitoteutuksesta, tyytyväisyydestä, työelämälähtöisyydestä, ainejärjestön tarjoamista liikuntamahdollisuuksista ja yhteystyökumppaneista. Näiden lisäksi palautekyselyssä pystyi antamaan palautetta CoMedian hallituksen toiminnasta. Kerätystä palautteesta järjestettiin palautetilaisuus 20.2.2020, joka oli avoin kaikille CoMedia ry:n jäsenille sekä henkilökunnalle. Koulutuspoliittinen vastaavamme Emma Elimäki kokosi kyselyn tuloksista sekä palautetilaisuudessa käydystä keskustelusta alla olevan yhteenvedon. Yhteenvedossa käsitellään opetusta, kurssitoteutusta, tyytyväisyyttä sekä työelämälähtöisyyttä.

Palautekyselyssä perinteen mukaan opiskelijat pääsivät äänestämään suosikkiopettajaansa. Vuoden opettajaksi 2020 äänestettiin Suvi Isohella. Opiskelijat kuvailivat Isohellaa kannustavaksi ja mielenkiintoiseksi opettajaksi, joka saa opiskelijat innostumaan aiheesta kuin aiheesta. Hän vastaa kysymyksiin ja tsemppaa opiskelijoita. Hänen kursseillaan on selkeät ohjeet ja opetus on laadukasta. Hän on lähestyttävä ja aina valmis auttamaan. Erään opiskelijan mukaan “Hänestä tulee tunne, että hän haluaa oikeasti auttaa opiskelijoita oppimaan”. Onnittelut vielä Isohellalle, teet arvokasta työtä!


Palautekyselyyn vastasi tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita. Saimme yhteensä 72 vastausta ja noin 80% vastaajista opiskelee kandidaatin ohjelmissa (VIEK & VINE) ja noin 20% opiskelee maisteriohjelmissa (VIMA & TEVI). Opiskelijoidemme todennäköisin sivuainevalinta on selkeästi markkinointi, mutta hallintotieteiden puolelta julkisjohtaminen nousi hyväksi kakkoseksi.Opetus


Yli 93% palautekyselyyn vastanneista piti Adoben ohjelmien oppimista erittäin tai hyvin tärkeinä. Palautetilaisuudessa opiskelijat ja henkilökunta keskustelivat Adoben ohjelmien tärkeydestä nykypäivän työelämätaitojen näkökulmasta. Toimivimmat opetustekniikat vastanneiden mielestä ovat luennot, harjoitustehtävät & verkkotehtävät sekä viikkotehtävät. Toimivimmat suoritus- ja arviointitavat olivat puolestaan harjoitustyö, essee sekä sähköinen tentti.


Kyselyyn vastanneista vajaa puolet oli sitä mieltä, että digitaalisia oppimisvälineitä


hyödynnetään tarpeeksi kursseilla, mutta reilu puolet vastanneista oli sitä mieltä, että kursseilla ei käytetä tarpeeksi digitaalisia oppimisvälineitä tai he eivät osaa sanoa käytetäänkö niitä tarpeeksi. Myös noin 40% vastanneista oli sitä mieltä, että kursseilla tarjotaan liian vähän etäsuoritusmahdollisuuksia. Palautetilaisuudessa käytiin keskustelua siitä, voisiko jotkin kurssit suorittaa erillisissä ryhmissä niin, että osa suorittaa kurssin etänä ja osa lähiopetuksena opiskelijan oman halun ja tarpeiden mukaan

Kurssitoteutus


Onnistuneimpina kursseina ylivoimaisesti eniten mainintoja sai tekninen viestintä. Myös muita onnistuneita kursseja nousi esiin kuten erikoisalaviestintä, visuaalinen viestintä, digitaaliset työkalut, tutkijan työpaja, erikoisalaviestinnän kollokvio sekä viestintä organisaatioissa.


Epäonnistuneita kursseja kuvailtiin epäselviksi suoritustavaltaan ja kommunikaation puute opettajien ja opiskelijoiden välillä koettiin puutteelliseksi. Joillain epäonnistuneilla kursseilla vastanneiden mielestä työmäärä ja opintopisteet eivät kohtaa toisiaan. Integroiduilla kursseilla huolenaiheeksi nousi kurssien aikataulujen eriävyys eri kursseilla ja opettajien keskeinen kommunikointi aiheesta. Palautetilaisuudessa keskustelimme myös siitä, miten saisimme esimerkiksi viestintätieteiden peruskurssia innostavammaksi sekä mielenkiintoisemmaksi ja muitakin opetustekniikoita kuin luentoja tenttiä hyödyntäväksi opintokokonaisuudeksi.


Toimivimmat opetustekniikat vastanneiden mielestä ovat luennot, harjoitustehtävät &

verkkotehtävät sekä viikkotehtävät. Toimivimmat suoritus- ja arviointitavat olivat puolestaan harjoitustyö, essee sekä sähköinen tentti. Noin puolet kyselyyn vastanneista antaa kurssipalautetta säännöllisesti ja noin 50% välillä. Kuitenkaan noin 65% ei koe antamaansa palautetta hyödyllisesti. Palautetilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten saisimme läpinäkyvyyttä palautteen käsittelystä opiskelijoille ja yhtenä keinona esiin nousi esimerkiksi se, miten kurssin aloitusluennolla opettaja kertoisi konkreettisesti, miten kurssia on muutettu edellisestä kerrasta. Kaikki palautteet käydään läpi, mutta kurssimuutokset ei näy konkreettisesti palautetta antaneelle opiskelijalle, sillä opiskelija ei tule kurssia käymään uudestaan.

Tyytyväisyys


Kyselyyn vastanneista yli 95% pitää koulutusohjelmaansa sekä pääainettansa kiinnostavana ja yli 90% aikoo suorittaa tutkintonsa loppuun nykyisessä koulutusohjelmassa. Noin 65% vastanneista aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa ja noin 30% vastanneita ei osaa sanoa aikooko suorittaa maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa. Noin 5% vastaajista ovat varmoja, etteivät halua suorittaa maisterin tutkintoaan Vaasan yliopistossa. Syinä tähän ovat muun muassa tutkinnon monipuolisuuden lisääminen muusta oppilaitoksesta, kiinnostavammat maisteriohjelmat muissa yliopistoissa. Myös Vaasan maantieteellinen sijainti koettiin negatiiviseksi syyksi olla suorittamatta maisteritutkinto Vaasan yliopistossa.


Palautekyselyssä nousi esille kurssien kuormittavuus ja opiskelijoiden stressi. Työläiden kurssien päällekkäisyys herätti monessa vastaajassa huolta oman jaksamisen suhteen. Palautetilaisuudessa keskusteltiin siitä, voisiko työläitä kursseja eli niitä, joilla on paljon pakollisia viikkotehtäviä ja ryhmätöitä jaotella tasaisemmin vuodelle, etteivät ne osu päällekkäin, jolloin opiskelijoiden työmäärä jakautuisi tasaisemmin. Palautetilaisuudessa opiskelijat jakoivat myös omia kokemuksia siitä, miten liian suuri työmäärä vaikuttaa omaan motivaatioon opiskella mielenkiintoista aihetta ajanpuutteen vuoksi.

Työelämälähtöisyys


Noin 85% kyselyyn vastanneista uskoo työllistyvänsä tutkinnollaan. Noin 40% mielestä opetus on työelämälähtöistä, mutta 30% mielestä se ei ole ja loput 30% eivät osanneet sanoa onko opetus työelämälähtöisyyttä. Palautetilaisuudessa keskustelimme siitä, mitkä ovat tärkeitä taitoja viestinnän asiantuntijoilla viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja kuinka saisimme näitä taitoja lisättyä opetukseemme. Noin 50% vastanneista kokee saavansa ohjausta urasuunnittelussa sopivasti ja noin 30% vastaajista kokee saavansa ohjausta urasuunnittelussa erittäin paljon tai paljon.

Työelämälähtöisyys näkyy kyselyyn vastanneiden mielestä parhaiten Adoben ohjelmien ympärille rakentuvilla kursseilla eli digitaalisissa työvälineissä sekä visuaalisessa viestinnässä. Myös www-suunnittelua, verkkoviestinnän konseptointia sekä teknistä viestintää pidettiin hyvin työelämälähtöisinä kursseina. Vastanneiden mielestä yliopiston tulisi tarjota työelämälähtöisyyden lisäämiseksi projektitehtäviä eri organisaatioiden kanssa, harjoitteluita sekä isompaa harjoitteluvoucher -kassaa sekä enemmän case-tyyppisiä tehtäviä. Palautetilaisuudessa kävi ilmi, että vuonna 2020 harjoitteluvoucher -kassa on isompi kuin aikaisemmin.

Kiitos vielä kaikille palautekyselyyn vastanneille ja palautetilaisuuteen osallistuneille!


Emma Elimäki

CoMedia ry:n koulutuspoliittinen vastaava 2020

kopo(at)comediary.com

58 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page