top of page

Yleistä koulutusohjelmasta

Kannettavan tietokoneen ruudulla CoMedia ry verkkosivut.

Suurin osa viestintätieteiden opiskelijoista Vaasassa suorittaa opintojensa aikana humanististen tieteiden kandidaatin sekä filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja maisterin tutkinto 120 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto suositellaan suoritettavan kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto kahdessa. Varsinainen opinto-oikeus on kuitenkin yhteensä seitsemän vuotta.

Kandidaatin tutkinto

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma koostuu pääosin alan perus- ja aineopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista sekä kaikille aloille yhteisistä yleisopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy moduuliopintoja sekä vapaasti valittavia kursseja.

 

Mikäli tämä listaus sai pääsi pyörälle, ei hätää! Ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritetaan pääasiallisesti viestintätieteiden perusopintoja sekä yleis-, kieli- ja viestintäopintoja, joiden avulla pääset opiskelemaan paljon hyödyllisiä kokonaisuuksia aina opintosuunnitelman tekemisestä tietoteknisiin ja kielellisiin taitoihin. Opintojen suunnittelusta ei myöskään kannata ottaa paineita etukäteen, sillä apua ja ohjausta on tarjolla heti alusta asti.

 

Viestintätieteiden opintojen lisäksi kandidaatin opintoihin sisältyy kaksi 15 opintopisteen moduulia. Moduulit ovat vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia, joiden avulla pääset kartuttamaan osaamista myös muilta aloilta. Viestintätieteiden
koulutusohjelmaa on muokattu hiljattain, minkä vuoksi osa opiskelijoista suorittaa opintojaan vielä vanhan mallin mukaisesti. Näin ollen saatat törmätä puheisiin sivuaineista, jotka on nykyisessä mallissa korvattu edellä mainituilla moduuliopinnoilla.


Viestinnän opinnoissa perehdytään esimerkiksi retoriikkaan, terminologiaan, erikoisalaviestintään, diskurssin- ja mediatutkimukseen sekä moneen muuhun viestinnän osa-alueeseen. Lisäksi aineopintoihin sisältyy joukko vaihtoehtoisia kursseja, joiden joukosta opiskelijat valitsevat mieleisensä osaksi tutkintoaan. Näihin kursseihin lukeutuu muun muassa visuaalista viestintää, pelitutkimusta,
journalistiikkaa, johtamisviestintää ja sosiaalista mediaa käsitteleviä kursseja sekä paljon muuta.


Lue lisää koulutusohjelmasta yliopiston sivuilta:
https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/kandidaattiohjelmat/viestintatieteet/


Tutustu opinto-oppaisiin täältä:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/perustutkintokoulutus/75

Maisterin tutkinto

Viestinnän maisteriohjelmia ovat tekninen viestintä (TEVI) sekä viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA), jonka kaksi suuntautumismahdollisuutta ovat digitaalinen media ja organisaatioiden viestintä. Molempien maisteriohjelmien tutkintonimike on filosofian maisteri ja laajuus 120 op.

VIMA:n organisaatioiden viestinnän suuntauksessa viestintää tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutosviestinnän, kriisiviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista. Digitaalisen median opintosuuntaus antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa filosofian maisteriksi opiskelevien opintosuunta on viestintätieteet. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Opiskelijat voivat profiloida teknisen viestinnän opintojaan valitsemalla joko tietojärjestelmätieteen erikoistumisopinnot tai terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot.

DSC_5435.jpg

Vaihto-opinnot

Vaasan yliopiston opiskelijoista joka kolmas tarttuu mahdollisuuteen lähteä opiskelemaan osa tutkinnostaan ulkomailla. Vaihto-opiskelu tarjoaa loistavan mahdollisuuden yhdistää erilaiset opinnot, henkilökohtainen kasvu sekä uudet kokemukset ja ystävät mielenkiintoisessa ympäristössä. 

Viestintätieteiden opiskelijat pystyvät hakemaan vaihtoon läpi opintojen kandi- ja maisterivaiheessa. Kohteisiin eri koulutusaloilta ja Vaasan yliopiston tarjoamista vaihtomahdollisuuksista saat lisätietoa Vaasan yliopiston nettisivuilta.

bottom of page