top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

Viestinnän palautekyselyn kootut tuloksetYksi CoMedian tärkeimmistä tehtävistä on jäsentensä ja viestinnän opiskelijoiden edunvalvonta. Yksi edunvalvonnan ilmenemismuodoista on vuosittain järjestettävä palautekysely, johon jokaisella viestinnänopiskelijalla on mahdollisuus vastata. Kerätystä palautteesta järjestetään palautetilaisuus, johon osallistuu myös henkilökunta. Opiskelijoiden antama palaute on todella arvokasta, sillä sen pohjalta opettajat pystyvät kehittämään kursseja opiskelijoille paremmiksi. Käyn nyt läpi joitakin vastanneita askarruttaneita asioita, joista myös keskusteltiin palautetilaisuudessa henkilökunnan kanssa.


Opetus ja kurssit


89% vastanneista koki kursseille pääsemisen helpoksi. Lähtökohtaisesti vähintään jokainen, joka kuuluu siihen vuosikurssiin, jolle kurssi on suunnattu, pääsee kurssille. Kurssit täytetään mahdollisimman täyteen, mutta toisinaan esimerkiksi ryhmätyötunneille on hankalampi päästä ryhmien koon vuoksi. Pienemmällä ryhmäkoolla varmistetaan laadukas opetus. Tämän tilanteen vuoksi kuitenkin henkilökunnalta tuli pyyntö, että henkilöt, jotka eivät aiokaan osallistua kurssille, peruisivat ilmoittautumisen. Näin paikka voidaan antaa jollekin sellaiselle, joka voi kurssin suorittaa. Lisäksi fuksivuonna toitotettu sääntö: käy kärkkymässä ensimmäisellä luennolla, jos täydeltä kurssilta jäisikin paikka sinulle.

Suurimpana haasteena kursseja koskien koettiin epäselvyys ohjeistuksessa. Selkeys kurssien suoritusta ja tehtäviä koskevissa ohjeissa on olennaista niin opiskelijan työskentelyn kuin motivaationkin kannalta. Myös kandien arvosteluun kaivattiin selkeämpää, yhtenäisempää linjaa. Henkilökunta on kokoustanut asiasta, jotta kaikkien kandit arvosteltaisiin samoin kriteerein.


Kehitysehdotuksena oli lisäksi samojen kurssien järjestäminen useamman kerran vuodessa. Lisäksi keskustelua tilaisuudessa herätti viestinnän kurssien yhtäaikaisuus, ensin kursseja ei ole yhtään ja sitten useampi alkaa samaan aikaan. Henkilökunta on tietoinen tästä tilanteesta ja asiaa on parannettu jo aikaisemmista vuosista. Samojen kurssien järjestäminen vaatii kuitenkin laajempia resursseja ja opettajien aikataulut saattavat toisinaan aiheuttaa sen, että kursseja alkaa yhtä aikaa.Materiaalit


Materiaalien saatavuudessa on ollut erityisesti viime aikoina haasteita. Tämä johtuu tilasta ja rahasta. Tilakysymyksen vuoksi Tritonia on rajoittanut fyysisten kirjojen määrän niin, että kirjojen ja opiskelijoiden suhde on yksi kirja per kahdeksan opiskelijaa. Eli jos kurssilla on vaikkapa 50 opiskelijaa, on kirjaa hankittu 6 tai 7 kappaletta. E-kirjojen lisääminen puolestaan on rahakysymys, sillä ne ovat monesti hyvin kalliita. Ongelmaan ehdotettiin kuitenkin ratkaisuna joustavuutta. Esimerkiksi vaihtoehtoisen kirjallisuuden hyväksyminen sekä erilaiset jakamisratkaisut, joissa vaikkapa ryhmissä jokainen tekee tiivistelmän jostakin kirjan osasta muita ryhmäläisiä varten, voisivat helpottaa kurssien kirjaongelmiin.

Kurssien materiaali koettiin enimmäkseen ajantasaiseksi. Monet viestinnän kirjat sisältävät perusteorioita, jotka eivät vanhene. Tämän lisäksi opettajat pyrkivät tarjoamaan esimerkiksi tuoreita artikkeleita havainnollistamaan tuoreimpia asioita.


Opinto- ja urapalvelut


Opinto- ja urapalveluihin oltiin tyytyväisiä. Mikäli jokin niihin liittyen askarruttaa, voit aina ottaa yhteyttä minuun, kopoon, tai suoraan opinto- ja urapalveluiden henkilökuntaan, joiden yhteystiedot sekä vastaanottoajat löytyvät yliopiston nettisivuilta.

Myös CoMedia ottaa vastuuta esimerkiksi järjestämällä excursioita yrityksiin sekä erilaisia CV- ja työhakemustyöpajoja ja ohjausta. Tavoitteenamme on myös lisätä excursioita erityisesti Vaasan alueella.Vuoden opettaja


Vuoden opettajaksi valikoitui äänestyksen perusteella Suvi Isohella. Perusteluina mm. se, että hän on tehtäviensä tasalla, antaa rakentavaa palautetta ja on painottanut käytännöllisyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Lisäksi aito kiinnostus työtä ja opiskelijoita kohtaan näkyy.


Halusimme antaa lisäksi kunniamaininnan toiseksi eniten ääniä saaneelle opettajalle, joka oli Heidi Hirsto. Hirston kurssit ovat hyvin rakennettuja ja tarpeeksi haastavia. Vaikeuksien sattuessa hän on korjannut tilanteet hyvin. Lisäksi luennot koettiin mielenkiintoisiksi sekä ajankohtaisiksi.


Työelämä


Työelämälähtöisyyden koettiin näkyvän parhaiten ns. käytännön kursseilla, eli sellaisilla, joilla pääsee vaikkapa testaamaan erilaisia työkaluja. Palautekyselyn mukaan työelämälähtöisyys on noussut edellisvuodesta 35 prosentista 57 prosenttiin. Työelämälähtöisyyteen kuuluu kuitenkin monet taidot, joita ei ehkä tule edes ajatelleeksi. Esimerkiksi verkostoituminen luonnolla, tiimitaidot ryhmätöissä tai jopa eri viestinnänteoriat ovat askel työelämään, minkä saattaa huomata kunnolla vasta työelämässä ollessaan. Opettajien on kuitenkin syytä korostaa työelämälähtöisyyttä esimerkiksi kurssin alussa ja mahdollisuuksien mukaan sen aikana, vaikkapa kurssin tavoitteiden yhteydessä, mutta niin, että ne ovat selkeästi esillä ja kerrottuna. Lisäksi vierailijaluentojen ja yritysyhteistyön lisääminen lisäisivät yhteyttä työelämään.


Rakenneuudistus


Yliopiston alkuvuodesta toteuttama rakenneuudistus on jäänyt monelle vielä hämärän peittoon. Uudistus on siis ollut puhtaasti rakenteellinen: tiedekuntien muuttuminen yksiköiksi ei vaikuta koulutusohjelmiin, vaan keskittyy yliopiston hallintoon. Kyselyyn vastanneet olivat huolissaan myös viestinnän arvostuksesta yliopistolla. Kielten liikkeenluovutuksen äkillinen ilmaantuminen on aiheuttanut epävarmuutta monille. Tämä ei kuitenkaan tule toistumaan muille aineille. Rakennemuutos on pikemminkin vahvistanut viestinnän asemaa, ja esimerkiksi kandiohjelma on kehitetty entistä vetävämmäksi, uudistuneessa ohjelmassa on mahdollisuus erikoistua jo kandivaiheessa. Viestinnän sisäänottomäärä nousi VINE-ohjelman yhteismäärästä, 75 opiskelijasta (joista noin 25 ajatellaan viestinnän opiskelijoiksi, muut nykysuomi tai englanti) Viek-ohjelman myötä sisäänotto on 55 opiskelijaan per vuosi.


Uudistus markkinoinnin ja viestinnän yksikköön ei siis vaikuta viestinnän ohjelmiin tai kursseihin. Kauppislaiset, edes markkinoinnin lukijat, eivät tule valtaamaan viestinnän kursseja. Heillä säilyy viestinnän sivuaineoikeus siinä missä viestinnän opiskelijoilla on oikeus markkinoinnin sivuaineeseen. Markkinointiin otetaan jatkossakin vuosittain enintään 20 sivuaineopiskelijaa, joista 5 varataan viestinnän opiskelijoille. Markkinointiin voi siis päästä enemmänkin kuin 5 viestijää per vuosi. Sivuainehaku tapahtuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimenokaudella ei ole mahdollisuutta tätä vapaampaan markkinoinnin sivuaineeseen. Tulevaisuudessa, muutosten vakiinnuttua tilanne voi olla toinen.


Vaikuttaako tämä sitten mihinkään? Uudistus vaikuttaa hieman CoMedian toimintaan, sillä aiomme lisätä yhteistyötä Warrantin sekä Markkinoinnin pääainekerhon kanssa, erityisesti mahdollisten yhteisexcursioiden muodossa. Yhteistyö kaikkien tieteenalojen kesken pyritään pitämään vahvana. Uudistus myös toivottavasti vaikuttaa asenteisiin niin, että kaikki tieteenalat nähdään samalla viivalla, mikä myös mahdollistaisi entistä poikkitieteellisemmän ilmapiirin.


Rakenneuudistuksen lisäksi on tapahtumassa uudistuksia kampuksella tilankäytön suhteen. Yliopiston on tarkoitus hankkiutua eroon Fabriikista niin, että kaikki opiskelijat mahtuisivat Tervahoviin parhaimmillaan jo vuoden 2019 aikana. Projekti on kuitenkin hidas mm. rahakysymysten takia ja VYY tulee informoimaan asiasta, kun se on ajankohtainen.


-Emmi-Elina Heikura, koulutuspoliittinen vastaava 2018

43 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page